10 nejčastějších chyb v diplomových a bakalářských pracích

Chyby v diplomových a bakalářských pracích, se kterými se pravidelně setkávám.

Bakalářské a diplomové práce by měly mít jistou úroveň. Od studentů, kteří odevzdávají své závěrečné práce, se očekává, že zadaná témata svých prací zpracují pořádně, pečlivě a kvalitně, že jejich práce bude v něčem přínosná.

Jenže skutečnost může být zcela odlišná. Pravidelně se stává, že po obsahové stránce práce vše splňují, avšak pokulhávají po stránce jazykové. Obsah je zastíněn formou, a tak pravopisné chyby a jiné jazykové nesprávnosti vystupují do popředí a strhávají na sebe pozornost. U obhajoby pak následuje snížená známka, a to jen proto, že si dotyčný student po sobě svou práci nezkontroloval nebo nevěnoval jazykové rovině takovou péči, již si bakalářské a diplomové práce zasluhují.

V dnešním článku vyjmenuji 10 nejčastějších chyb vyskytujících se v diplomových a bakalářských pracích, s kterými se při své profesi jazykové korektorky setkávám.

Tip: Jazyková korektura bakalářské nebo diplomové práce za zvýhodněnou cenu.

1

Když pominu formální nedostatky, jako jsou zdvojené mezery, nečeské uvozovky, užití spojovníku namísto pomlčky, uvozovek v uvozovkách, nezarovnávání do bloku aj., které při svých korekturách bakalářek a diplomek automaticky opravuji, můžu směle tvrdit, že pravopisná chyba se vyskytuje většinou už v poděkování. Jedná se o chybnou interpunkci. Studenti vyjadřují poděkování svému vedoucí diplomové práce, který má většinou nějaký titul za jménem, např. kandidát věd (CSc.), a tento titul musí být oddělen z obou stran čárkami. Příklad: Děkuji Ph.D. XY, CSc., za podnětné rady…

2

V bakalářských a diplomových pracích se objevují chyby z nepozornosti. Poděkování či prohlášení je pevnou součástí každé diplomové či bakalářské práce. A tak se někdy stane, že je doslova opsáno z předlohy konkrétní vysoké školy. Nejeden student udělal chybu v prohlášení své bakalářské práce, když prohlásil: „Svou diplomovou práci jsem vypracoval…“ I toto korektor automaticky opravuje.

3

Dalším takovým nešvarem je pravopisná podoba slova viz, která se nepíše s tečkou, není to zkratka, ale rozkazovací způsob od slovesa vidět. Viz strana 5 nebo viz stranu 5.

4

Dále studentům bakalářských a diplomových prací činí velké potíže pravopis osobního zájmena já ve tvarech mně/. Ve druhém a čtvrtém pádu (bez koho, čeho, vidím koho, co) píšeme , v třetím a šestém pádě (komu, čemu / o kom, o čem) podobu mně.

5

Studenti také často zaměňují předložky kvůli a díky. Díky se používá v pozitivních sděleních, ve významu zásluhou, v negativním vyjádření užívejte spíše předložku kvůli. Kvůli nedostatku pevné vůle nedokáže přestat kouřit. Díky tobě jsem tam přišel včas.

6

Častý kámen úrazu nastává ve shodě přísudku a podmětu, která je některých studentům naprosto neznámá. A tak klidně ve svých bakalářkách a diplomkách píšou: Stály tam auta. (Stála tam auta.) Stroje zvýšili produktivitu. (Stroje zvýšily produktivitu.) A výjimkou nejsou ani tvary přídavných jmen, které neodpovídají rodu podstatného jména – má to své negativa, stáhneme si velké data (svá negativa, velká data).

7

Studenti dělají chyby i v psané podobě předpon s-, z-. Některá slova je třeba si zapamatovat, sice píšeme např. sleva, ale užíváme slovesa zlevnit. Studenti se nejčastěji pletou v pravopisu shlédnout a zhlédnout. Shlédnout se užívá jedině ve smyslu seshora dolů (stojíme-li vysoko a díváme se dolů). Ve významu účastnit se něčeho jako divák, pozorovatel píšeme z. Nedávno jsem zhlédl nový film.

8

Velká písmena jsou také samostatnou kapitolou. Už sám název pro Českou republiku je kolikrát psán nesprávně jako Česká Republika (převzatý pravopis anglického výrazu Czech Republic). Taktéž přídavné jméno anglický se stejně jako angličtina píše s malým a. Oproti tomu národnost (Angličan) se píše jedině s velkým počátečním písmenem.

9

A velkým problémem se jeví také tvary ukazovacích zájmen. 1. p. č. j. mužského rodu životného i neživotného od slova ten je jenž, 1. p. č. mn. mužského rodu životného ti – již, mužského než ty – jež, 4. p, č. j., ženského rodu tu – již, 4. p. č. j. mužského rodu toho – jejž. A také s tím související osobní zájmeno ženského rodu ona v 4. pádě – vidím ji, nikoli jí.

10

Plete se délka samohlásek u slov stadium, tematický, tematika aj., zde vždy píšeme krátké písmeno, jsou to slova sice přejatá z jiných jazyků, nicméně už dávno kodifikovaná (jiné je psaní slova téma). Jiná podoba než s krátkým -a-, -e-, není možná.

Kromě těchto deseti nejčastějších chyb se v diplomkách a bakalářkách objevuje chybná interpunkce a nesjednocení délek (sezona i sezóna, milion i milión), nesjednocení citace, stylistická neobratnost a opakující se slova (v jednom odstavci zabývá, zabývá, zabývá, říká, říká, říká apod.).

Někdy toho bývá dost, ale zkušený jazykový korektor si poradí s každou bakalářskou a diplomovou prací.

Petra Přečková | 13. 09. 2017