Státní zástupce navrhnul změnu. Je v textu chyba, kterou je nutné opravit?

Navrhnul, nebo navrhl? Co je správně?

Lze psát, že nejvyšší státní zástupce navrhnul zprostit funkce obviněného, nebo je spisovný tvar příčestí činného u sloves vzoru tisknout pouze navrhl? Jaká podoba příčestí minulého u sloves 2. třídy vzoru tisknout je ta správná?

Titulek článku na webu Novinky.cz
Titulek článku na webu Novinky.cz

Nejprve je nutné vysvětlit, jaká slovesa patří do 2. třídy ke vzoru tisknout. Jsou to verba, která mají před -nout souhlásku (stoupnout, váznout). Tvar příčestí činného končí u sloves vzoru tisknout na souhláskovou skupinu (tiskl, vládl, bohatl). Vedle této podoby se u mnohých sloves zejména v jednotném čísle muž. rodu objevuje i ve spisovném jazyce podoba s -nu- (výskl/výsknul, vyloupl/vyloupnul), což může vyvolávat oprávněný zmatek. Toto připodobňování souvisí s druhým vzorem sloves 2. třídy – vzorem minout.

Ke vzoru minout řadíme slovesa se slovním základem končícím na slabikotvorné l a r a dále se základem, který je redukován na jednu kořennou souhlásku, např. usnout, hnout, ale také mnohá další (linout, uhynout). Tvar příčestí minulého je v tomto případě minul. Důvod toho, že se u sloves vzoru tisknout objevují tvary příčestí činného s -nu (vytkl/vytknul, bouchl/bouchnul), a které se dokonce i v některých případech upřednostňují, spatřuji v usnadnění si výslovnosti. Vznikají tedy dublety neboli tvary, které jsou už v mnohých případech kodifikované, tj. zcela spisovné.

Nelze tedy jednoznačně odpovědět na otázku z nadpisu, která varianta je ta jediná možná. Ráda bych nekompromisně tvrdila, že jediné spisovné tvary jsou tiskl, ukradl, zasáhl, nalezl, dřepl, vynikl, spadl, zvedl, podnikl, foukl, vytáhl, navrhl, uvykl, jenže jazyk se neustále vyvíjí a tvary jako tisknul, ukradnul, zasáhnul, naleznul, dřepnul, vyniknul, spadnul, zvednul, podniknul, fouknul, vytáhnul, navrhnul, uvyknul jsou velmi progresivní a běžně se vyskytují v mluvené řeči. Někdy se sice považují za výrazy expresivní či hovorové, ale je třeba nezapomínat na to, že i hovorová čeština je spisovnou vrstvou našeho národního jazyka.

Petra Přečková | 15. 03. 2013