Sen jazykového korektora

Můj sen o redakčně dokonale zpracované knize.

Před nějakou dobou jsem narazila na knížku, jejíž četbu všem vřele doporučuji. Jedná se o Flying foxes od Kristýny Vorlíčkové.

Kniha Flying foxes od Kristýny Vorlíčkové
Kniha Flying foxes od Kristýny Vorlíčkové

Knížka mě nadchla nejen z hlediska obsahového, ale také z hlediska jazykového. Ke konci textu jsem autorce už už gratulovala, že redaktoři její knihy se úspěšně vyhnuli hrubkám a jiným jazykovým nedostatkům či nešvarům, a splnili tak sen každého jazykového korektora o dokonalém čtení.

S hřejivým pocitem v duši jsem došla k závěrečnému odstavci – a můj sen o dokonale zpracované knize se rázem rozplynul.

Kristýna Vorlíčková: Flying foxes
Kristýna Vorlíčková: Flying foxes

V závěru knihy jsem v textu totiž narazila na slovní spojení „který jsi se ještě nenarodil“. Toto spojení se v mluvené řeči objevuje běžně, nicméně to nemění nic na tom, že ještě není ustálené a kodifikované, a proto jediné správné je spojení: „který ses ještě nenarodil“.

Já vím, jde o beletristickou knihu a v těch je možné a často také přípustné z jazykového hlediska ledasco. Nicméně je podivné, když v celém textu se používá stále stejná, ta správná forma – až na onu jednu výjimku. Přitom nic nenasvědčuje tomu, že by šlo o autorčin záměr. Zkrátka je to chyba, faul, jak říkají angličtináři a fotbalisté. Létající lišky narazily do stromu... Stane se, řekla jsem si, nicméně již nejde o dokonalou jazykovou korekturu, protože ta chyby nepřipouští. Bohužel. Nebo bohudík?

Narodil ses, nebo jsi se ještě nenarodil?

Jak to tedy mělo být správně? Spisovné jsou stažené tvary ses, sis, by sis, by ses, nikoli jsi se atd.

Pravidlo zní, že ve tvarech pomocného slovesa být v minulém čase se tvar 2. osoby čísla jednotného jsi nahrazuje pouhým -s, které se pojí s osobním zvratným zájmenem: myl ses, zbláznil ses, přečetl sis to, vybavil sis to. Totéž platí i pro podmiňovací způsob: aby ses vrátil, přál by sis apod.

Petra Přečková | 25. 11. 2012